Back to Question Center
0

Arbenigwr Semalt yn Datgelu 13 Technegau Syml Pob Mind Llwyddiannus yn Ymchwilio

1 answers:

I rai pobl efallai y bydd llwyddiant yn ymddangos fel codibag o dywod, ond am ychydig, dim ond arferol ydyw. Sut mae'n bosibl?

Y cam cychwynnol yw lladd yr ofn, sy'n deillio o'r ymdeimlad o fethiant, trwy ofynyn barhaus ac yn cynllunio'n iawn. Rheolwr Llwyddiant Cwsmeriaid blaenllaw Cymru Semalt ,Mae Igor Gamanenko yn honni bod blynyddoedd y profiad yn amhrisiadwy fel y maentcyfrannu at wireddu nifer o brosiectau. Dyma'r tri chyngor ar ddeg ar bethi'w wneud i lwyddo mewn busnes, bod yr arbenigwr yn rhannu ar y profiado ymarfer gwaith cynhyrchiol yn Semalt.

Conceptualize

Dylech gael darlun mawr o'r hyn rydych chi am ei gyflawni o'r syniadllwyfan i'r gweithredu a'r monitro terfynol. Ar yr un pryd, mae'nyn bwysig i ddeall nifer y bobl yr hoffech eu cynnwys, yy dechnoleg rydych chi'n bwriadu ei gyflogi, y cerbyd sy'n caniatáu trosglwyddo'r ddaupobl a thechnoleg. Diffinio cwsmeriaid targed, yr awdurdod rheoleiddiola'r meincnod pris a fydd yn gwarantu elw neu gynnal o leiafy fenter am beth amser nes byddwch chi'n torri hyd yn oed a thu hwnt.

Cynllun

Ar ôl i chi ei wneud gyda mapio syniadau, cynllunio manwl i bawbmae agweddau gwahanol eich syniad yn cael ei wneud. O'r pwysicafi'r lleiaf, dylai'r holl oblygiadau cost gael eu hadeiladu'n gyfartal.Hanfod y broses drylwyr hon yw amcangyfrif yn well bethamser bydd yn mynd â chi i gyflawni eich nod a oedd yn ddifyra fynegwyd yn ystod y cysyniadol.

Gwybodaeth Elicit

Wrth gwrs, dylech fod yn gyfarwydd â rhyw fath benodol ogwybodaeth, ond nid yw hynny'n ddigon i warantu eich llwyddiant.Felly, mae'r angen am ymchwil manwl yn anorfod gan raiefallai na fydd ffeithiau yn agored i chi o'r cychwyn neu mae pethauyn wahanol, ac mae angen i chi wybod hynny..Unwaith eto, yn dibynnu ary wybodaeth sydd ei hangen arnoch, dylai canfod gwybodaethgwnewch yn briodol. Yn y pen draw, y wybodaeth gywir ywyn bwysig iawn fel nad ydych chi'n gwastraffu adnoddau ar y llwybr anghywir.

Gwirio Gwybodaeth

Gwnewch arolwg ar y wybodaeth sydd gennych, dilyswch eidilysrwydd a'i alinio gyda'r nod cysyniadol felyr ydym wedi nodi o'r blaen. Yn ystod dilysiad, cysondeb ywyn bwysig iawn cyn gynted ag y mae yn achosi i raddau helaethdibynadwyedd y wybodaeth wedi'i gludo.

Darganfyddwch Dewisiadau Eraill

Pan fyddwch wedi dod o hyd i'r holl wybodaeth,bydd yn cymryd peth amser i edrych o gwmpas a gweld osmae yna rai ffyrdd cryfach o hyd o hydcyflawni'r un canlyniadau neu well. Beth ydych chi?ystyried? Rydych chi'n ystyried y cleientiaid targed neucwsmeriaid yn gyntaf, nid y gost, yr amser na'r adnoddau.Ar ôl i chi egluro beth sydd fwyaf hanfodolar gyfer boddhad cwsmeriaid, yna dylech ystyriedffactor cost, amser ac adnoddau adewiswch yr opsiynau gorau ar gyfer eich menter.

Llunio'r Cynllun Terfynol

Gyda dadansoddiad o'r dewisiadau amgen sydd ar gael,gallwch nawr gael stondin feiddgar ar ba strategaethi gyflogi, a fydd yn blaenoriaethu rhanddeiliaid 'diddordebau. Rhaid i un o'ch holl ddewisiadau eraill sefyllallan o ran boddhad cwsmeriaid ac amser. Peidiwch âCofiwch fod gennych chi ryddid i gyflogi lluosogstrategaethau ar wahanol adegau yn dibynnu aramgylchiadau cyffredinol. Y pwysicafmae'r pethau i'w cyflawni yn sicr yn ganlyniadau cynaliadwy.

Dewiswch Ffynhonnell y Cronfeydd

Mae eich achos busnes yn allweddol i raddau helaethcaffael yr arian sydd ei angen. Mae'n fynegiant clir o'r rhesymeg dros y fenter ay rheswm dros fabwysiadu strategaeth benodol yn erbyn yr holl anghydfodau. Dylai fod yn amserolac yn soffistigedig, yn syml ac yn glir o amheuon ac, unrhyw fath o amwysedd. Yn bwysig iawn,dylech ddefnyddio ffynonellau na fydd yn effeithio ar eich busnes yn negyddol, er enghraifft,cyfradd llog uchel, rhwymedigaethau cyfreithiol hir a chymhleth, amodau llym ar gyfergwarantau. Ffactor bob amser mewn cost cyfalaf paramedrig a fydd yn cyfrif am bob dullo risgiau ac yn dal i fod o fewn terfynau eich ffrwd refeniw ddisgwyliedig.

Diweddaru Eich Cynllun

Nid yw byth yn ormod o'ch amser ac adnoddaui leihau achosion a fydd yn arwain at golled. Felly, cymerwch amser ac adolygu'r hyn rydych chi wedi'i wneudam y dyddiau diwethaf, wythnosau a hyd yn oed fisoedd. Peidiwch â gadael iddo ymledu i mewn i flynyddoedd ond os yw'n gwneud, gwnewchyn siŵr nad ydych chi'n rhoi'r gorau iddi neu roi i ddirymiad..Efallai y gallai fod rhywfaint o ddiffyg accroesi i'w wneud. Pan fyddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw, yn gwastraffu dim amser, gwnewch yr angen ac yn cwrdd â'r cam nesaf.

Gweithredu'ch Cynllun

Mae'n bryd ei wneud yn dreigl ac yn chwarae allanychydig byth oherwydd nad ydych byth yn gwybod beth sy'n aros. Er bod y dweud "cynllunio yn eich arbed ddwywaithcymaint o amser wrth weithredu "yn wir, ond nid yw byth yn pwysleisio'r angen am frwyn, felly ei gymryd yn arafac yn gyson. Bydd hyn yn eich galluogi i ailadeiladu'n gyflym pe bai rhai amgylchiadau annisgwylgan awgrymu hynny yn y diwedd, yr amrywiant rhwng y strategaeth a gynlluniwyd a'r strategaeth weithredolyn gul iawn ac yn cael ei reoli.

Monitro'ch Cynllun

Nid oes unrhyw fusnes llwyddiannus yn mynd heibiomonitro a rheoli. Dyna'r nod o gynaliadwyedd a sicrwydd ansawdd. Hanfodmae monitro i gymryd camau cywir cyn gynted ag y bo modd oherwydd yr ymhell i ffwrdd y mae'n ei gael oddi wrth ycynllun, y mwyaf anodd y mae'n ei reoli, a'r mwyaf drud y mae'r busnes yn ei gael. Ôl-groniadmae rheolaeth yn cynnwys lefel uchel o flaenoriaethu; Y cwestiwn yw: y rhoddir ei ddiddordebblaenoriaeth dros un arall? Ac y peth nesaf sy'n dod i'r meddwl yw gwrthdaro.

Cymryd Camau Gweithredu Cywir

Yr angen i sicrhau'r ddelwedd a'r enw dao'r busnes yn ogystal â ffactorau eraill megis cost, boddhad, ac awgrymiadau mwyafu adnoddaucamau cywiro angenrheidiol. Bydd yn rhaid i gymeradwyaeth ar gyfer ail-waith, gwahaniaethau a gwaith atgyweirio diffygionwedi'i wneud o fewn terfynau amser penodol na fydd yn cael effaith andwyol ar hyd y busnes cyfan.

Gadewch i Bobl Gwybod Eich Busnes

Cyflogi'r cyfryngau cymdeithasol, geiriaua phob mecanwaith hysbysebu arall i hyrwyddo'ch busnes. Bydd hyn yn rhoi hwb i werthu a chynyddu refeniw trabydd y costau'n gostwng yn raddol ac y bydd elw yn llifo yn y pen draw.

Peidiwch â Stopio'r Monitro

Yn olaf, peidiwch â rhoi'r gorau i fonitro oherwyddmae'r byd busnes yn un deinamig iawn lle mae newidiadau yn anorfod. Byddwch yn rhagweithiol, cadwch ddysgu, a chadwcymhwyso gwybodaeth a sgil. Bydd tyfiant ac ehangiad yn dod yn naturiol, a bydd y cysyniad o ddigymelldeb yn eich cadw ar lan Source .

November 27, 2017